'Aandachtspunt is en blijft de handhaving in het buitengebied'

‘Aandachtspunt is en blijft handhaving in het buitengebied’

Aan het woord is Gerard Hund, die met enkele fractieleden op inspectieronde is op de fiets, van Muiden via de oude Zeedijk naar het kleine PEN-haventje in Diemen. Hund is wetlandwacht, de ogen en oren van Vogelbescherming Nederland. Hij volgt de ontwikkelingen in een als wetland aangewezen gebied (bijna altijd ook Natura 2000 gebied) en als er bedreigingen ontstaan zal een wetlandwacht met ondersteuning van Vogelbescherming Nederland  actie ondernemen. In Nederland zijn zo’n tachtig wetlandwachten (als vrijwilliger) werkzaam.
Het door de instanties van rijk, provincie en gemeente naar elkaar verwijzen, als iemand moet ingrijpen, is volgens Hund onaanvaardbaar. Zeker als de uitkomst daarvan is dat er dan maar niets gebeurt. Tijdens onze fietstocht zien we diverse bedreigingen of mogelijke bedreigingen van dit stuk prachtige IJmeerkust. Hoewel Hund zelf actief is in het gebied Kust Markermeer Hoorn – Uitdam, kan hij goed inschatten waar verstoring van de natuur kan plaatsvinden bij het veranderen van de omgeving.
Het gebied waar we nu fietsen, heeft sinds kort een nieuwe Wetlandwacht, Henk Smit. Hij zal dan ook de contactpersoon worden voor het stuk IJmeerkust waar we vandaag zijn.

Bedreigingen 
Van de plannen om ten westen van de haveningang van Muiden een buitendijkse jachthaven aan te leggen wordt Hund niet vrolijk en ze lijken hem bovendien niet logisch. De vraag naar ligplaatsen voor de watersport neemt namelijk zienderogen af. Veel jachthavens hebben tegenwoordig al ligplaatsen over, waarom dan nog een extra haven aanleggen? Wat de natuur betreft: omdat de in- en uitvaart van de haven Muiden nu via de strekdammen verloopt heb je weinig verstoring van vogels die rust zoeken langs de kust. Het verstoren van vogels die in de rui en/of rust zijn, kost de vogels heel veel energie die ze juist in die periode moeten opbouwen om de winter door te komen, of verder te trekken naar het zuiden. 
Juist de kustzones zijn, afhankelijk van de wind, zeer belangrijk. Met de vaak uit het zuidwesten komende wind is dit dus echt een luwtegebied waar de vogels, zeker in het najaar als ze in de rui zijn, van profiteren. Als je daar een jachthaven maakt krijg je weer veel verstoring in die hoek. Het watersportseizoen wordt ook steeds langer, gingen de boten jaren geleden eind september in winterstalling, nu is dat pas half november.

Gelukkig heeft het kustgebied ten oosten van de Muiden een beschermde status die mogelijk nog een hogere beschermingsstatus krijgt in het Beheerplan Natura 2000 Markermeer, dat medio oktober 2016 ter inzage komt. Nu geldt daar verboden toegang van 15 maart tot 15 oktober maar het streven van Hund is dat die regel voor het hele jaar te laten gelden. 

De Ballasthaven is aangeven als "verboden invaart". Op die plek zien we nu diverse boten voor anker liggen. Dat klopt dus niet. Waarom vindt hier geen handhaving plaats, vraag je je af.

GroenLinks zal de ontwikkelingen rond het buitengebied van Muiden op de voet blijven volgen en blijven pleiten voor kordate handhaving. Als het rijk het niet doet, dan is de gemeente aan zet.

Wie meer wil weten over wetlandwachten:
https://www.vogelbescherming.nl/bescherming/in-de-buurt/wetlandwacht

Martha Ursem