Verslag over het eerste halfjaar van de fractie

Het reces is bijna aangebroken, waarmee het eerste 'politieke jaar' Gooise Meren voorbij is. De fractie grijpt deze gelegenheid aan om een overzicht te maken van de afgelopen periode.

De fractie begon op 1 januari 2016 met Gerben Struik, Maria van Rooijen en Jan Portengen. Omdat GroenLinks deel ging uitmaken van de coalitie, werd Gerben wethouder. Daardoor kwam er een plaats vrij in de fractie en werd medio januari Barbara Boudewijnse geïnstalleerd als raadslid. Na circa drie maanden besloot Maria om afstand te doen van haar zetel. Zij kon zich niet vinden in de voor haar nieuwe werkwijze binnen de fractie. Freek Vos werd begin april haar opvolger.
     Naast de fractieleden is Martha Ursem fractiemedewerker geworden  en werden Henk Lansink, Petra Vonk  en Wanda Griffioen steunfractieleden. Wanda heeft inmiddels om persoonlijke redenen besloten om meer op de achtergrond mee te werken. Hiernaast zijn Paul Straver, Reinier van der Hulst en Meerte Welbergen waardevolle ondersteuners van de fractie. 
     Het eerste halfjaar heeft, onder leiding van Jan als fractievoorzitter, in het kader gestaan van het elkaar leren kennen en samen optrekken. Wat voor de drie gemeenteraden geldt, geldt ook voor de fractie: uit drie verschillende culturen moet één nieuwe fractiecultuur ontstaan. Na het eerste halfjaar kunnen we concluderen dat we met elkaar steeds meer één team vormen. We weten elkaar steeds beter te vinden.

GroenLinks maakt deel uit van de coalitie samen met de VVD, het CDA en D66. De fractie zoekt op de voor GroenLinks belangrijke dossiers, zoals onder meer  (jeugd)zorg,  duurzaamheid en burgerparticipatie, productieve relaties binnen de coalitie, maar ook binnen de bredere raad. We proberen zo het beleidsarme coalitieprogramma meer vorm en inhoud te geven. We hebben in dit kader een aantal moties en amendementen (mede) ingediend of ondersteund.
     Namens GroenLinks  zit Barbara in de agendacommissie en is zij lid van het Algemeen Bestuur van het Goois Natuurreservaat. Petra, Meerte en Jan hebben medio mei een actie op poten gezet die geleid heeft tot oprichting van het buurtplatform Mariahoeve in Muiden. Dit was naar aanleiding van de nieuwbouwplannen aangaande het voormalige gemeentehuis in Muiden.

In het algemeen heeft de eerste periode van de nieuwe raad in het teken gestaan van het vaststellen van talloze verordeningen die voor het functioneren van de nieuwe gemeente noodzakelijk zijn. Het meer reguliere raadswerk begint eigenlijk pas nu op gang te komen.
Daarbij was één van de belangrijkste agendapunten van dit eerste halfjaar de Perspectiefnota 2017, het document waarin de (financiële) richting van de gemeente, en de principiële keuzes hierin, voor de komende vier jaar vorm krijgen. Hier betaalde de investering in goede relaties binnen de coalitie zich uit voor GroenLinks. Ondanks de zware bezuinigingstaakstelling wordt er niet gekort op de bestaande minimaregelingen en blijven er voldoende aandacht en middelen voor die inwoners die de steun van de gemeente nodig hebben. Mede om dit beleid te handhaven, wordt de OZB flink verhoogd. Een mooi detail hierbij is dat door de oppositie ook ruiterlijk is toegegeven dat GroenLinks de enige coalitiepartij is, die in de verkiezingscampagne eerlijk en transparant was over de OZB: wij hebben altijd het standpunt ingenomen dat OZB-verhoging mogelijk moet zijn om het gewenste voorzieningenniveau te handhaven. 

Deze lijn, eerlijk, transparant en altijd open voor constructief overleg, willen we als fractie voortzetten.

1 juli 2016

De fractie